• 0342 317 1940

Anorganik Kimya Laboratuarı, heterosiklik Schiff bazları, pincer tipi ligandlar ve diğer koordinasyon bileşiklerinde farklı tip organik bileşikleri ve bunların geçiş metal komplekslerinin sentezi, analitik, spektral karakterizasyonları ile bunların farklı özelliklerinin (katalitik, termal, fotoduyarlılık vs) incelendiği veya araştırıldığı laboratuardır. Bu laboratuarda, maddelerin; erime, çözünürlük, iletkenlik, pH vb fiziksel özelliklerinin tespiti yanında çeşitli saflaştırma yöntemleri, spektroskopik ölçüm ve analizler gibi birçok konularda deney, ölçüm, analiz, belirleme veya tayinler yapılabilmektedir.